ДОКУМЕНТИ

ПИСМО

ПИСМО № 9105-279 от 09.09.2015 ДО РИО И ПГ

относно окончателно финансово приключване на проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ПИСМО № 9105-114 от 1.04.2015 ДО РИО И ПГ

относно обобщено искане за окончателно плащане по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ОБОБЩЕНО ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ за предоставяне на авансови средства от бюджета на проект BG05PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще" по ОПРЧР за изплащане на възнаграждения, осигурителни вноски и разходи за материали за провеждане на изпити

 

ПИСМО № 9107-30 от 30.01.2015ДО РИО И ПГ относно финансово приключване на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ по ОПРЧР и верифициране на разходите от РИО и от професионалните гимназии

 

ДОКУМЕНТИ

НАРЪЧНИК за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене


ПОПЪЛНЕН ПРИМЕРЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене - ВАРИАНТ ВТОРИ, юли 2014 г.

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 - 6
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 7
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация


РЪКОВОДСТВА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

Ръководство за работа с модул „ФАКТУРИ”

Справка - сканирана се качва към модул "Фактури" 

Ръководство за работа с модул „Документи от същинско консултиране”

Регистрация в уеб-базираната информационна система на консултанти начално консултиране, предложени от социалните партньори,потребители от РИО и Професионални гимназии

 РЕГИСТРАЦИЯ на консултантите начално консултиране към социалните партньори. РЪКОВОДСТВО за работа уеб-базираната информационна система

ЗАПОВЕДИ, ПИСМА

 

Заповед № РД09-1713 от 22.10.2014 г. за промяна на срока за изпълнение на Проекта до 31.05.2015 г

ПИСМО № 9105-275 от 10.09.2014 г. до началниците на РИО, националните консултанти в РИО относно популяризирането и информирането за възможностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

Заповед № РД09-1046 от 14.07.2014 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със Заповед № 09-1821 от 12.12.2013 г., Заповед № 09-115 от 28.01.2014 г. и Заповед № РД09-419 от 21.03.2014 г. във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ПИСМО № 9107-183 от 30.06.2014 г. до началниците на РИО, счетоводителите от РИО и ПГ относно изплащане на непреки разходи по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

ПИСМО № 9107-165 от 12.06.2014 г. до началниците на РИО, директорите на ПГ, счетоводителите от РИО и ПГ относно предоставяне на авансови суми за извършване на предстоящи плащания

Приложение 38 от Приложенията към Инструкцията СЕРТИФИКАТ за  професионална квалификация по част от професията (Изтегли ТУК)

Приложение 39  от Приложенията към Инструкцията СЕРТИФИКАТ за  професионална квалификация по професия (Изтегли ТУК)
 

ПИСМО № 9107-133 от 16.05.2014 г. до РИО относно верифициране на въведените в ИС на проекта документи и реда и начина за изплащане на транспортни разходи и дневни пари на експерт-оценителите

ПИСМО № 9107-120 от 12 май 2014 г. до РИО и ПГ относно реда и начина  на изплащане разходите за възнаграждения и осигуровки; разходите за материали, необходими за провеждане на изпитите, качване на документите в информационната система на проект BG051PO001-4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще“ по ОПРЧР

ПИСМО  № 9105-150 от 12 май 2014 г. до  РИО и ПГ относно отпечатване на книжни тела на Наръчника за валидиране и Методологията на проект BG051PO001-4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще“ по ОПРЧР

ПИСМО до РИО с искане за информация за броя на лицата, преминали начално консултиранекъм даден социален партньор и продължили участие в процеса по валидиране в ПГ

В-3-79 Протокол за допускане на кандидата до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. (Изтегли ТУК)

В-3-80 Протокол  за резултата от проверка  на знания и умения по професията. (Изтегли ТУК)

В-3-80 ПРОТОКОЛ за резултат от изпит по теория/практика (Изтегли ТУК)

В-3-82 Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит (Изтегли ТУК)

В-3-81В Протокол за оценките от  изпити  за придобиване на професионална квалификация (Изтегли ТУК).  

ПИСМО до регионалните координатори от 15 април 2014 за изплащане на възнагражденията

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще",  утвърдена със Заповед № РД09-1124 от 03.09.2013 г. и изменена със ЗАПОВЕД № РД09-304/28.02.2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Таблица за разпределение на възнагражденията съгласно отработените часове – актуализирано

ПРИЛОЖЕНИЯ към Инструкцията (актуализирани към 2 юни 2014 г.)

Заповед № РД09-419 от 21.03.2014 г., за изменение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. и ЗАПОВЕД № 09-115 от 28.01.2014 г. във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ПИСМО до НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО относно изплащане на дължимите възнаграждения на експертите за начално мотивиране и консултиране и националните консултанти по валидиране

ПИСМО до НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО

ПИСМО до социалните партньори с инфромация за броя на консултираните бенефициенти и провеждане на информационните семинари

ЗАПОВЕД № РД09-304/28.02.2014 за ИЗМЕНЕНИЕ на Заповед № РД09-1124/03.09.2013 г., с която е утвърдена Инструкция за изпълнението и отчитане на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще"

В помощ на регионалните координатори

В помощ на консултантите за начално консултиране

ЗАПОВЕД № 09-115 от 28.01.2014 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ИНФОРМАЦИЯ до РИО относно сключването на договорите с консултантите за начално консултиране и отчитането на отработените часове

ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. за изменение и допълнение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 ПИСМО № 9107-10 от 14.01.2014 г. до социалните партньори във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

Списъци на професиите, по които професионалните гимназии
ще извършват валидиране на знания, умения и компетентности от област:

Благоевград
(актуализиран 12.12.14)

Бургас Варна Велико Търново
(актуализиран 12.12.14)
Видин Враца
(актуализиран 12.12.14)
Габрово Добрич
(актуализиран 12.12.14)
Кърджали Кюстендил
(актуализиран 12.12.14)
Ловеч 
(актуализиран 12.12.14)
Монтана
(актуализиран 29.12.14)
Пазарджик
(актуализиран 28.02.14)
Перник
(актуализиран 29.12.14)
Плевен Пловдив
(актуализиран 14.04.14)
Разград Русе Силистра Сливен
(актуализиран 28.02.14)
Смолян
(актуализиран 30.03.14)
София-град
(актуализиран 30.05.14)
София-област
(актуализиран 28.02.14)
Стара Загора
(актуализиран 28.02.14)
Търговище
(актуализиран 24.04.14)
Хасково Шумен Ямбол

ПИСМО № 9105-353 от 12.11.2013 г. до началниците на РИО във връзка с дейностите, които следва да бъдат изпълнявани от националните консултанти по валидиране по проект "Нова възможност за моето бъдеще" 

ПИСМО № 9105-352 от 12.11.2013 г.  до началниците на РИО във връзка с обучение на консултанти по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 ПИСМО № 9107-293 от 11.11.2013 г. до началниците на РИО и до представителите на социалните партньори  във връзка със започването на обученията на консултанти и представители на институциии по проект "Нова възможност за моето бъдеще" по определен график

 ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката  във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 ПИСМО до началниците на РИО относно пилотното тестване на Системата за индентифициране и признаване назнания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене по проект "Нова възможност за моето бъдеще", 17 септември 2013 г.

ДОПЪЛНЕНИЕ на СПИСЪКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-905 от 10.06.2014 г. на министъра на образованието и науката

ДОПЪЛНЕНИЕ на СПИСЪКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-869 от 04.06.2014 г. на министъра на образованието и науката

ДОПЪЛНЕНИЕ на СПИСЪКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-114 от 28.01.2014 г. на министъра на образованието и науката

СПИСЪК С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-1180 от 13.09.2013 г. на министъра на образованието и науката

 ПИСМО до началниците на РИО относно с подготовката на институциите за тестването на Системата за валидиране, 14 април 2013 г.

АНАЛИЗИ

 АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ с цел адаптирането им в Националната система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене

АНАЛИЗ НА ИЗХОДНАТА СИТУАЦИЯ, ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции 

 КОМУНИКАЦИОНЕН НАРЪЧНИК на екипа за управление на проекта  „Нова възможност за моето бъдеще“

Презентация

Брошура

Лого.

 

 

 
САМО ПРИ ИЗРЯДНИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ОТПУСКАТ АВАНСИ - СЪОБЩЕНИЕ по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“, публикувано при "Служебните съобщения"

ВАЖНО!!! Във връзка с предстоящо годишно облагане на доходите на физическите лица >>

Заповед № РД09-1713 от 22.10.2014 г. за промяна на срока за изпълнение на Проекта до 31.05.2015 г.

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането - къде и как?

ПЪТЕВОДИТЕЛ на кандидата за валидиране на професионални знания

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)