ДОКУМЕНТИ

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация
 

ПРОЕКТИ на ДОКУМЕНТИ


Ръководство за работа с модул „Документи от същинско консултиране”

Регистрация в уеб-базираната информационна система на консултанти начално консултиране, предложени от социалните партньори,потребители от РИО и Професионални гимназии

 РЕГИСТРАЦИЯ на консултантите начално консултиране към социалните партньори. РЪКОВОДСТВО за работа уеб-базираната информационна система. (Ръководството може да бъде допълвано)

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани на  e-mail: validirane@mon.bg

ДОКУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще",  утвърдена със Заповед № РД09-1124 от 03.09.2013 г. и изменена със ЗАПОВЕД № РД09-304/28.02.2014

Заповед № РД09-419 от 21.03.2014 г., за изменение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. и ЗАПОВЕД № 09-115 от 28.01.2014 г. във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ПИСМО до НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО относно изплащане на дължимите възнаграждения на експертите за начално мотивиране и консултиране и националните консултанти по валидиране

ПИСМО до НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО

ПИСМО до социалните партньори с инфромация за броя на консултираните бенефициенти и провеждане на информационните семинари

ЗАПОВЕД № РД09-304/28.02.2014 за ИЗМЕНЕНИЕ на Заповед № РД09-1124/03.09.2013 г., с която е утвърдена Инструкция за изпълнението и отчитане на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще"

В помощ на регионалните координатори

В помощ на консултантите за начално консултиране

ЗАПОВЕД № 09-115 от 28.01.2014 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

ИНФОРМАЦИЯ до РИО относно сключването на договорите с консултантите за начално консултиране и отчитането на отработените часове

ДОПЪЛНЕНИЕ на СПИСЪКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта

ЗАПОВЕД № 09-1821 от 12.12.2013 г. за изменение и допълнение на ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 ПИСМО № 9107-10 от 14.01.2014 г. до социалните партньори във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

НАРЪЧНИК ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, придобита чрез неформално и/или самостоятелно учене

Списъци на професиите, по които професионалните гимназии
ще извършват валидиране на знания, умения и компетентности от област:

Благоевград Бургас Варна Велико Търново
Видин Враца Габрово Добрич
Кърджали Кюстендил Ловеч 
(актуализиран 28.02.14)
Монтана
Пазарджик
(актуализиран 28.02.14)
Перник Плевен Пловдив
(актуализиран 14.04.14)
Разград Русе Силистра Сливен
(актуализиран 28.02.14)
Смолян
(актуализиран 30.03.14)
София-град
(актуализиран 28.02.14)
София-област
(актуализиран 28.02.14)
Стара Загора
(актуализиран 28.02.14)
Търговище Хасково Шумен Ямбол

ПИСМО № 9105-353 от 12.11.2013 г. до началниците на РИО във връзка с дейностите, които следва да бъдат изпълнявани от националните консултанти по валидиране по проект "Нова възможност за моето бъдеще" 

ПИСМО № 9105-352 от 12.11.2013 г.  до началниците на РИО във връзка с обучение на консултанти по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 ПИСМО № 9107-293 от 11.11.2013 г. до началниците на РИО и до представителите на социалните партньори  във връзка със започването на обученията на консултанти и представители на институциии по проект "Нова възможност за моето бъдеще" по определен график

 ЗАПОВЕД № РД 09-1555/01.11.2013 на министъра на образованието и науката  във връзка с изпълнение на дейности по проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ с цел адаптирането им в Националната система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене

 ПИСМО до началниците на РИО относно пилотното тестване на Системата за индентифициране и признаване назнания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене по проект "Нова възможност за моето бъдеще", 17 септември 2013 г.

ДОПЪЛНЕНИЕ на СПИСЪКА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта

СПИСЪК С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-1180 от 13.09.2013 г. на министъра на образованието и науката

 ПИСМО до началниците на РИО относно с подготовката на институциите за тестването на Системата за валидиране, 14 април 2013 г.

АНАЛИЗ НА ИЗХОДНАТА СИТУАЦИЯ, ИНТЕРЕСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене 

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 КОМУНИКАЦИОНЕН НАРЪЧНИК на екипа за управление на проекта  „Нова възможност за моето бъдеще“

Презентация

Брошура

Лого.

 

 

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева и г-жа Пенка Ганова всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

Във връзка с установени технически грешки при оформянето на договорите за работа по проекта (договори за консултанти начално консултиране; за счетоводители; за директор на ПГ; за експерт-оценител) да се извърши проверка на всички сключени договори за спазване правилното изписване на проекта – BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“. В "ДОКУМЕНТИ" е публикувана заповед за изменение на Инструкцията.

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)