05.02.2015

Поради изчерпване на бюджета дейностите по иденфициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности от Професионалните гимназии е преустановено. ...

30.01.2015

ПИСМО № 9107-30 от 30.01.2015ДО РИО И ПГ относно финансово приключване на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ по ОПРЧР и верифициране на разходите от РИО и от професионалните гимназии ...


  

           

 
САМО ПРИ ИЗРЯДНИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ОТПУСКАТ АВАНСИ - СЪОБЩЕНИЕ по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“, публикувано при "Служебните съобщения"

ВАЖНО!!! Във връзка с предстоящо годишно облагане на доходите на физическите лица >>

Заповед № РД09-1713 от 22.10.2014 г. за промяна на срока за изпълнение на Проекта до 31.05.2015 г.

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането - къде и как?

ПЪТЕВОДИТЕЛ на кандидата за валидиране на професионални знания

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)