30.01.2015

ПИСМО № 9107-30 от 30.01.2015ДО РИО И ПГ относно финансово приключване на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ по ОПРЧР и верифициране на разходите от РИО и от професионалните гимназии ...

24.01.2015

Във връзка с предстоящо годишно облагане на доходите на физическите лица, наети по договори от ЗЗД /граждански договори/ в проект „Нова възможност за моето бъдеще", Ви напомняме, че следва лично да си подпишете и получите служебните бележки за придобити доходи...


  

           

 
ВАЖНО!!! Във връзка с предстоящо годишно облагане на доходите на физическите лица >>

Заповед № РД09-1713 от 22.10.2014 г. за промяна на срока за изпълнение на Проекта до 31.05.2015 г.

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането - къде и как?

ПЪТЕВОДИТЕЛ на кандидата за валидиране на професионални знания

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева и г-жа Пенка Ганова всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)