20.03.2014

НА ВНИМАНИЕТО НА КОМИСИИТЕ ПО ВАЛИДИРАНЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предлагаме на Вашето внимание следния пример: Г-н Иван Петров Иванов  е  насочен към  професионалната гимназия  по строителство и архитектура „Арх. Храбър Попов“ в гр. Селена да валидира  професионалната си квалификация по специалност та 5820501 „Вътрешни...

20.03.2014

ДОБРИ ПРАКТИКИ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предлагаме на Вашето внимание разработен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация. Може да се ползва за кандидати, които не могат да представят доказателствен материал по процедурата за валидиране на професионална квалификация. Тестът може да се...           

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева и г-жа Пенка Ганова всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

Във връзка с установени технически грешки при оформянето на договорите за работа по проекта (договори за консултанти начално консултиране; за счетоводители; за директор на ПГ; за експерт-оценител) да се извърши проверка на всички сключени договори за спазване правилното изписване на проекта – BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“. В "ДОКУМЕНТИ" е публикувана заповед за изменение на Инструкцията.

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)